Näin viemme datataloutta eteenpäin

Datatalous etenee askel askeleelta konkreettisten toimien kautta. Olemme käynnistäneet julkisen sektorin, yritysten ja yhteisöjen kanssa ajankohtaisia toimenpiteitä reilun datatalouden rakentamiseksi kohti tahtotilaa. Päivittyvä seuranta kertoo, missä olemme menossa.

Datatalous edistyy konkreettisilla toimenpiteillä

Tiekarttaprosessissa on määritetty reilun datatalouden tahtotilan toteutumista edistäviä toimenpiteitä. Verkostossa on määritetty yli kaksikymmentä toimenpidettä, joita viedään eteenpäin valtionhallinnossa, yrityksissä ja kunnissa.

Jokaisella toimenpiteellä on vastuutaho, joka vastaa sen etenemisestä. Osa toimista toteutetaan nopealla aikataululla. Kun parhaita käytäntöjä ja innovaatioita levitetään, vauhdittavat ne siirtymää kohti hyvinvoivaa datavetoista yhteiskuntaa.

Tiekartan työstöön osallistunut verkosto ehdottaa lisäksi strategista muutosohjelmaa datatalouden  mahdollisuuksien hyödyntämiseksi Suomessa. Verkosto on listannut hallitusneuvottelijoiden avuksi 3+1 syötettä, jotka tukevat Suomen talouden uudistumista datan avulla.

Nyt käynnistyvien toimenpiteiden avulla kiritetään myös päättäjiä viemään datataloutta eteenpäin.

Löydä toimenpide, johon voit osallistua tai inspiroidu ja ideoi oma toimenpiteesi. 

Ihmiskeskeisten palvelujen tarjoaminen

Sitra

Energiankäyttö haltuun datan avulla -ratkaisuhaku

Tila: Käynnissä

Rahoitushaku uusien datalähtöisten ratkaisujen eli tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, jotta kuluttajat voisivat käyttää sähköä tai lämpöä fiksusti. Järkevä energiankäyttö voi tuoda kuluttajille säästöjä ja auttaa tasaamaan kulutuspiikkejä energiajärjestelmässä. 

Haaste

Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamaan energiakriisiin tarvitaan monenlaisia ratkaisuja, myös pidemmällä aikavälillä. Energian hinta vaihtelee sääolojen mukaan merkittävästi. Erilaiset dataa hyödyntävät palvelut voivat tarjota ratkaisuja, kun ne suunnitellaan auttamaan energian säästämisessä ja energiankäytön ohjaamisessa pois kulutushuipuista. Automatisoitu kulutusjousto vaatii eri tahojen tuottaman datan yhdistelyä ja jalostamista uusiksi palveluiksi. 

Tulokset

Sitra vauhdittaa uusien datatalousratkaisujen kehitystä tarjoamalla rahoitusta kokeiluille, jotka auttavat lievittämään energiakriisiä datan avulla. Kokeilut lisäävät ymmärrystä datan mahdollisuuksista ja auttavat vastaamaan energiakriisiin myös pitkällä aikavälillä. Kokeilujen opit jaetaan avoimesti kaikkien hyödynnettäviksi. 

Lisätietoa: Tarmo Toikkanen, Sitra

Sitra, Knowledge Broker Oy

Datasta voimaa sotejärjestelmään
-selvitys

Tila: Käynnissä

Tunnistimme kriittiset kehityskohdat datan laadussa ja hyödyntämisessä, sekä laajemmin kansallisessa ohjausmallissa ja rahoituksessa sote-dataselvityksen avulla. Annoimme seitsemän suositusta Suomelle, miten parantaa sosiaali- ja terveystietojen saatavuutta, liikkumista ja hyödyntämistä eri järjestelmissä ja niiden välillä.

Haaste

Sosiaali- ja terveysalan data ei liiku. Sitä ei pystytä hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa, tutkimuksessa ja innovaatioissa.

Tulokset

Kartoitimme tiiviisti suomalaisen terveys- ja sosiaalidatan nykytilanteen ja tulevaisuuden mahdollisuudet. Selvityksessä tuotiin esiin, mitä mahdollisuuksia sotedatan parempi hyödyntäminen ja liikkuminen voi tuoda. Se tarkasteli myös, mitä edellytyksiä EU-sääntely (European Health Data Space) asettaa. Selvityksen suositukset kertoivat, mitä Suomessa pitää tehdä, jotta voimme nousta edelläkävijäksi EU:ssa ja vahvistaa sote-sektorin tuottavuutta terveys- ja sosiaalidatan paremmalla hyödyntämisellä.  

Lisätietoa: Saara Malkamäki, Sitra

Digitoimisto, Valtiovarainministeriö  

Elämäntapahtuma-palvelukokonaisuuksien digitalisointi ja automatisointi

Tila: Valmisteilla

Edistämme ihmiskeskeistä palvelukokonaisuuksien kehitystä. Palvelukokonaisuudet vastaavat ihmisten tarpeisiin elämän eri tilanteissa ja organisaatioiden tarpeisiin. Ne hyödyntävät tietoa yli viranomais- ja toimialarajojen. 

Haaste

Tarvitsemme kustannustehokasta ja vaikuttavaa julkista palvelutuotantoa. Nykyiset palvelukokemukset eivät aina ole sujuvia käyttäjälle. Julkisia palveluita pitää kehittää aiempaa kokonaisvaltaisemmin ja huomioida sekä ihmisten että yritysten erilaiset tarpeet ja tilanteet. Hyvän hallinnon periaatteita täytyy vaalia myös digitalisoituvassa yhteiskunnassa. 

Ratkaisu

Tarkastelemme tiedon hyödyntämisen ja digitalisaation mahdollistavaa lainsäädäntöä sekä tiedon digitaalista ja rakenteellista muotoa. Luomme yhteistä kansallista digitaalista infrastruktuuria ja elämäntapahtumalähtöistä digitalisaatiota tukevat sähköisen asioinnin tukipalvelut. Uudistamme palveluja tarjoavien organisaatioiden yhteistyön, johtamisen ja ohjauksen toimintatapoja ja -malleja. 

Lisätietoa: Niko Ruostetsaari, VM

Liiketoiminnan uudistaminen

Sitra, Futurice, innovaatioekosysteemit kuten CaaS, Six, SEEDS

Toimintamalli innovatiivisten dataekosysteemien ja liiketoiminnan synnyttämiseen

Tila: Käynnissä

Rakennetaan käytännönläheinen toimintamalli ja työkalupakki, joiden avulla innovaatioekosysteemien toimijat ja yritykset voivat kehittää omaa datapohjaista liiketoimintaansa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

Haaste

Datan jakaminen ja hyödyntäminen erityisesti innovaatioekosysteemeissä ja yritysten välillä on puutteellista suhteessa datatalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin. 

Ratkaisu

Käytännönläheinen toimintamalli ja työkalupakki tulevat kaikkien toimijoiden vapaasti hyödynnettäväksi. Niiden käyttöön järjestetään valmennusta vuoden 2024 aikana. 

Lisätietoa: Heikki Aura ja Naomi Wuori, Sitra

Finnish Advanced Manufacturing Network (FAMN), DIMECC oy, Teknologiateollisuus, Silo AI.

Datakiihdyttämö

Tila: Käynnissä

Valmistavan teollisuuden pk-yritysten auttaminen datan hyödyntämisessä liiketoiminnan kehittämiseksi.

Haaste

Valmistavan teollisuuden pk-yritykset tarvitsevat tukea datan hyödyntämisessä liiketoiminnan kehittämiseksi. Kiihdyttämössä hyödynnetään koeteltuja datatalouden malleja ja työkaluja valmistavan teollisuuden pk-yritysten tarpeisiin.  

Ratkaisu

Osallistuvat yritykset pääsevät kehittämään huippuasiantuntijoiden kanssa toimintatapaa, jossa data otetaan käyttöön ja sen avulla luodaan näkymä yrityksen toimintaan. Yritystä autetaan vauhtiin digitalisaation hyödyntämisessä.  

Datan kartoitus antaa pohjan toimintojen tehostamiseen tekoälypohjaisten analyysi- ja optimointityökalujen avulla. Lisäksi hyvät datavalmiudet nostavat yrityksen arvoa kumppanina ja ne ovat yrityksen kilpailukyvyn edellytys tulevaisuudessa. Kiihdyttämön työtapana ovat työpajat ja yritysten vertaissparraus. Kiihdyttämön opit jaetaan – yrityssalaisuudet huomioiden – muiden käyttöön teollisen datan pelikirjana.  

Lisätietoa: Kari Muranen, DIMECC ja Joonas Mikkilä, Teknologiateollisuus

TIEKE

Pk-yritysten dataliiketoimintaosaaminen kuntoon

Tila: Valmisteilla

Kehitämme pk-yrityksille suunnattuja palveluita ja koulutusta dataan liittyvien kyvykkyyksien vahvistamiseksi. 

Haaste

Yritykset eivät tunne riittävästi dataan pohjautuvia toimintamalleja ja niiden tarjoamia arvonluonnin mahdollisuuksia.  

Ratkaisu

Kehitämme ja toteutamme pk-yrityksille suunnattua koulutus-, sparraus- ja tukipalvelutarjontaa. Palveluiden pohjana käytetään materiaaleja ja oppeja aiemmista hankkeista. Näitä ovat mm. Datasta kasvua -materiaalit ja Datamatka-verkkototeutus, TIEKEn Yrittäjän Digiagentti-pilotti sekä DigiHyöty- ja DigiTähti-hankkeet, Teknologiateollisuuden Datakiihdyttämö ja muiden toimijoiden pilotoimat mallit. Vahvistamme yritysten valmiuksia kestävään ja vastuulliseen dataliiketoimintaan tuomalla oppeja ja työkaluja Green ICT -hankkeista.     

Lisätietoa: Hanna Niemi-Hugaerts, TIEKE

Kemianteollisuus ry, Palvelutyönantajat, PALTA ry, Suomen Tekstiili & Muoti ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. 

Toimialakohtaiset vihreän siirtymän digikompassit

Tila: Valmisteilla

Selvitämme, mitkä digitalisaatioratkaisut vievät vihreää siirtymää eteenpäin, kun liiketoiminnan reunaehdot otetaan huomioon erityisesti vaatteiden valmistuksen arvoketjussa. Tutkimuksessa tuotettava uusi tieto syventää ymmärrystä vihreää siirtymää vauhdittavan digitalisaation mahdollisuuksista. Samalla tunnistetaan parhaita käytänteitä ja tarjotaan toimialaliitoille tietoa laaja-alaisesti hyödynnettäväksi. TT-säätiö tukee hanketta. 

Mahdollisuus

Digitalisaatio voi nopeuttaa vihreää siirtymää. Digitalisaatio on mahdollisuus kaikille teollisuuden aloille ja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja kansainvälistyä. Hankkeessa tunnistetaan toimialakohteisia kehityspolkuja, jotka voivat auttaa mukana olevien toimialojen yrityksiä etenemään vihreässä siirtymässä digitalisaation avulla.  

Ratkaisu

Laadimme yleisen viitekehyksen vihreään siirtymään digitalisaation keinoin. Tarkastelemme tapaustutkimuskohteena vaatteen valmistuksen tuotantoketjua, jolla on merkittäviä ympäristövaikutuksia.     

Lisätietoa: Hanna Emilia Gädda, STJM sekä Marja-Liisa Niinikoski, STJM 

EU-vaikuttamisen tukeminen

Sitra, European Policy Centre

Datastrategia 2.0 – Syötteitä tulevan komission työohjelmaan 2024 

Tila: Käynnissä

Tuomme asiantuntijoita yhteen muodostamaan suosituksia eri aiheista tulevan komission linjauksiin ja työohjelmaan datatalouskysymyksissä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Haaste

Suomen vaikuttamistyö EU-aloitteisiin ja rahoitusohjelmiin ei tapahdu riittävän varhaisessa vaiheessa ja julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen strateginen näkemys tavoitteista puuttuu.

Ratkaisu

Kevään 2023 aikana Sitra ja European Policy Centre järjestävät Brysselissä pyöreän pöydän keskusteluja eri teemoista monipuolisen asiantuntijajoukon kanssa. Keskustelujen tulokset julkaistaan kirjallisessa muodossa syksyllä 2023. Tämän jälkeen keskusteluja jatketaan kansallisten ja eurooppalaisten kumppanien kanssa. 

Lisätietoa: Meeri Toivanen ja Emma-Leena Kemppainen, Sitra

Liikenne- ja viestintäministeriö

EU:n digitalisaatiota ja datataloutta koskevan sääntelyn kansallinen toimeenpano ja EU-vaikuttaminen

Tila: Käynnissä

Digitoimisto eli ministeriöiden välinen digitalisaation ja datatalouden yhteistyöryhmä varmistaa EU:n digitalisaation ja datatalouden sääntelyn toimeenpanoa valtioneuvosto- ja viranomaistasolla. Koordinaatioon osallistuvien asiantuntijoiden osaamista hyödynnetään myös EU:n datainnovaatiolautakunnan työssä ja muussa EU-vaikuttamistyössä. Yhteistyö täydennetään Suomen EU-asioiden yhteensovittamisen järjestelmää. Samalla tiivistetään tiedonvaihtoa keskeisten verkostojen ja hankkeiden välillä.

Haaste

Digi- ja datasäädökset ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa. Niiden toimeenpano edellyttää koordinoitua yhteensovittamista yleislainsäädäntöön sekä yhteistä näkemystä siitä, miten tehtävät järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja digitalisaation mahdollisuudet huomioiden. Tehtävänä on myös sovittaa yhteen viranomaistietojen vaihtoa, tehokkaan valvonnan mahdollistavien tietojärjestelmien ja tietopohjan kehittämistä sekä tarkoituksenmukaisia tiedonsaantioikeuksia. Haaste on EU:n laajuinen ja Suomi voi toimia suunnannäyttäjänä. 

Ratkaisu

Jatkamme nykyisen työryhmän toimintaa osana digitoimiston lainsäädännön seurantaa, koordinaatiota ja politiikkalinjauksia. Vaikutamme mm. tulevan komission työohjelmaan sisämarkkinan toiminnan, kestävän kasvun ja kriisinsietokyvyn parantamiseksi. 

Lisätietoa: Lotta Engdahl ja Merita Erkkilä, liikenne- ja viestintäministeriö

Osaamisen kehittäminen

Sitra, HAUS, Helsingin yliopiston Legal Tech Lab

Datatalouden ABC: Itseopiskelumateriaalit EU:n datasääntelystä ja sen mahdollisuuksista 

Tila: Käynnissä

Kehitämme erityisesti pk-yrityksille suunnattuja työkaluja ymmärryksen lisäämiseksi EU:n datasääntelystä, reilusta datataloudesta ja avautuvista mahdollisuuksista. Yhteistyössä ovat mukana myös mm. TEM, LVM, EK, Teknologiateollisuus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, TIEKE.

Haaste

Ymmärrys datatalouden sääntely-ympäristön kokonaisuudesta ja avautuvista liiketoiminta- ja innovaatiopotentiaalista on yhteiskunnassa puutteellista. Myös datataloudessa toimimisen kansalaistaidot ovat vajavaisia. 

Ratkaisu

Tuotamme kaikille avoimia digitaalisia itseopiskelumateriaaleja EU:n digimarkkinasäädöksestä, digipalvelusäädöksestä, datanhallinta-asetuksesta ja datasäädöksestä. Materiaalit on tarkoitettu etenkin pk-yrityksille niiden toimiessa monissa eri rooleissa reilun datatalouden arvoketjuissa. Materiaalien innostavat tarinat, pohdintakysymykset, infograafit, ja haastattelut on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöisiksi kaikille aiheesta kiinnostuneille. Materiaalit julkaistaan suomeksi ja englanniksi eOppiva-alustalla.  

Lisätietoa: Meeri Toivanen ja Tarmo Toikkanen, Sitra

Opetushallitus, Sitra

Reilun datatalouden oppimateriaalit

Tila: Käynnissä

Perusasteelle ja toiselle asteelle tuotettavat opetusmateriaalit tukevat datataloudessa toimimisen kansalaistaitoja.

Haaste

Ymmärrys datatalouden vaikutuksista yksilöön ja yhteiskuntaan on puutteellista. Kaikkien kansalaisten olisi ymmärrettävä suuret suuntaviivat, jotta he voivat toimia tietoyhteiskunnassa.

Ratkaisu

Yläkoulun ja lukion opettajille tuotettavat oppimateriaalit auttavat havainnollistamaan reilua datataloutta ja digitaalista valtaa. Materiaalien on tarkoitus auttaa lisäämään ymmärrystä reilusta datataloudesta yksilön näkökulmasta.

Lisätietoa: Maria Lammi, Opetushallitus, ja Tarmo Toikkanen, Sitra

<sup>Sitra, VM, Directors Institute Finland, UM</sup>

Datatalousosaamista vaikuttajille ja päättäjille

Tila: Käynnissä

Kehitämme dataosaamista monipuolisesti eri verkostoissa, kuten kansanedustajat, edustustot ja hallitusammattilaiset. 

Haaste

Ymmärrys datan arvosta ja sen hyödyntämisen mahdollisuuksista on yhteiskunnassa laajasti puutteellista. Tarvitsemme tukea vaikuttajille ja päättäjille datatalouden näkemyksen toteutukseen ja johtamiseen. 

Ratkaisut

Directors Institute Finland (DIF) järjestää yhdessä Asianajotoimisto Roschierin kanssa toukokuussa seminaarin, jossa hallitusammattilaiset valmistautuvat sisällyttämään datatalous-keskustelun yritysten strategiatyöhön ja sen toimeenpanoon.  

Sitra järjestää yhdessä Teknologianeuvottelukunnan kanssa perehdytysseminaarin uusille kansanedustajille datatalouden mahdollisuuksista erityisesti sote-sektorilla lokakuussa 2023.

Sitra järjestää yhdessä eduskuntapuolueiden yhteisen tietopolitiikkaryhmän kanssa maaliskuussa tieto- ja teknologiapolitiikan opintomatkan kansanedustajille Brysseliin.

Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, AMK:t soveltuvasti 

Dataosaamisen koulutusverkosto 

Tila: Valmisteilla

Tunnistamme yhdessä, kuinka datataloussiirtymän koulutustarpeet tulisi huomioida eri koulutusohjelmissa. 

Haaste 

Korkeakoulujen tarjoamat opetuskokonaisuudet tulisi laatia suunnitelmallisesti yhteistyössä ja ne tulisi sopeuttaa Suomen strategisiin digitalisaatiotavoitteisiin. 

Ratkaisu 

Laadimme yhteisen koulutustarjoamasuunnitelman, joka kattaa sisällöt, roolituksen sekä rahoitussuunnitelman. Suunnitelma perustuu tekniikan alan verkostoyliopisto Fitech-ohjelman yhteydessä tehtyyn alustava datatalouden ainekokonaisuuden suunnitelmaan.  

Keneltä saa lisätietoa?  

Marko Turpeinen, Aalto-yliopisto

Pehmeän infrastruktuurin edistäminen

Rakennustietosäätiö, Sitra

Kaupunki 3.0 – rakennetun ympäristön energiaoptimoinnin dataekosysteemi 
 

Tila: Käynnissä

Hankkeessa tunnistettiin kriittisiä datan käyttötapauksia kiinteistö- ja rakennusalan sekä energia- ja liikennealan yritysten kanssa. 

Haaste

Rakennettuun ympäristöön sekä liikenne- ja energia-aloihin kohdistuu merkittävää muutospainetta digitaalisen ja vihreän siirtymän johdosta. Tähän voidaan vastata datan tehokkaammalla yhteiskäytöllä ja hyödyntämisellä yli toimialarajojen.

Ratkaisu 

Pilotissa tunnistettiin datan käyttötapauksia ja tarpeita energiatehokkuuden parantamiseksi kiinteistö-, energia ja liikennealojen yhteistoimintana. Lisäksi luotiin virtuaalinen mallinnus rakennuksesta, jonka on tarkoitus auttaa hahmottamaan käytettävissä olevaa dataa kontekstissaan.

Lisätietoa: Tommi Arola, RTS ja Taru Rastas, Sitra

SITRA

Reilun datatalouden työkalujen soveltaminen terveysalan ekosysteemeissä 

Tila: Käynnissä

Rahoitushaussa valituissa hankkeissa kasvatetaan terveysalan ekosysteemien kilpailukykyä ja osaamista. Hankkeissa sovelletaan Sitran Reilun datatalouden sääntökirjaa yhteisten pelisääntöjen sopimiseksi. 

Haasteet

Terveysalan yhteistyöverkostoilla on yhteiskunnassa laaja tehtävä ja merkitys. Ne tuottavat tietoa, osaamista ja ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa väestön terveyteen ja hyvinvointiin. Digitalisoituva toimintaympäristö kasvattaa terveysalan uudistumisen painetta, joten datan hyödyntämiseen liittyvää osaamista tulee kasvattaa. 

Tulokset

Rahoitamme neljää terveysalan ekosysteemihanketta. Keräämme kokemuksia ja oppeja datan hyödyntämisestä yhteistyöverkostoissa sekä vahvistamme terveysalan kilpailukykyä reilun datatalouden keinoin. Lisäksi tuemme ekosysteemien kehittämistä tarjoamalla 1001 Lakes Oy:n asiantuntijapalveluita valituille hanketiimeille. 

Lisätietoa: Elina Dravik, Sitra 

UM

Pohjoismainen digitaalinen markkina-alue 

Tila: Käynnissä

Kehitämme yritysten ja viranomaisten taloudellisen datan vaihdon kyvykkyyttä, jotta Pohjoismaista ja Virosta voisi muodostua digitaalinen markkina-alue. Luomme mahdollisuuksia yhteiskäyttöisen datan jakamiselle ja kaupalliselle käytölle avoimena markkinaratkaisuna. Nordic Smart Government & Business -ohjelman kautta mukana ovat myös Norjan, Ruotsin ja Suomen vero- ja kaupparekisteriviranomaiset.  

Haasteet

Eurooppalainen sääntely (mm. kestävän kehityksen tavoitteet, datasäädös, kysy vain kerran periaate, digitaalinen tuotepassi) velvoittaa julkisen ja yksityisen sektorin toimijat avaamaan rajapintojaan ja edistämään tiedon liikkuvuutta eri organisaatioiden ja maiden välillä jo vuoteen 2025 mennessä. Yhteispohjoismaisten datamarkkinoiden ansiosta data voidaan tarjota ja hyödyntää esimerkiksi verotuksen, taloushallinnon, kaupan, rahoituksen ja yrityspalveluiden kehittämisessä. 

Ratkaisu

Kehitämme yhteispohjoismaista data-avaruutta kokeilujen avulla, yhteistyössä yritysten ja viranomaisten kanssa. 

Lisätietoa: Pirkka Frosti, Ioxio sekä Jukka Kyhäräinen, UM

Fintraffic, Traficom, liikenteen dataekosysteemin jäsenet 

Liikenteen dataekosysteemi 

Tila: Käynnissä

Tunnistamme kriittiset datan jakamisen käyttötapaukset, sekä tunnistamme ja toteutamme jaetut tietomallit, rajapinnat ja järjestelmät.   

Haasteet

Jotta luomme Suomessa mahdollisimman vahvan pohjan kestävälle liikennejärjestelmälle ja uusien liikennepalveluiden ja -ratkaisujen läpilyönnille, tiedon tulee virrata sujuvasti väylien, kulkuneuvojen, liikennemuotojen, palveluntarjoajien ja loppukäyttäjien välillä. Jotta liikenne olisi sujuvaa, turvallista ja vähäpäästöistä ja palveluiden tuottaminen kustannustehokasta, tarvitaan liikenteen digitalisaation palveluja.   

Ratkaisu

Hallinnoimme joukkoliikenteen perustietoja ja pystytämme datakatalogin. Määrittelemme yhteisiä tietolajeja liikenteen dataekosysteemissä. 

Lisätietoa: Janne Lautanala, Fintraffic

LVM

Datatalouden koordinoidut toimet osana digikompassia 

Tila: Valmisteilla

Digitaalinen kompassi on Suomen kansallinen strateginen etenemissuunnitelma, jossa on luotu digitalisaatiolle ja datataloudelle yhteinen kansallinen visio ja tavoitteet vuoteen 2030. Digikompassin toimeenpanotyö sisältää politiikka- ja hankeohjausta, säädösvalmistelua ja virastojen tulosohjausta. Kansallista koordinaatiota tehdään myös osana EU:n Digitaalisen vuosikymmenen työhön osallistumista ja muuta EU-vaikuttamistyötä. 

Toimenpideohjelman aikataulu, resurssitarpeet ja vastuut tarkentuvat tulevan hallitusohjelman ja kehysriihen linjausten pohjalta. Lopullinen digikompassin toimeenpanosuunnitelma toimitetaan komissiolle lokakuussa 2023. 

Ratkaisu 

Valtioneuvosto tukee datatalouden yhteentoimivuusrakenteiden, pehmeän infrastruktuurin, pilvipalvelujen ja viestintä- ja palvelininfrastruktuurin koordinoitua kehittämistä. 

Keneltä saa lisätietoa?  

Maria Rautavirta, LVM 

Sitra, Suomen tekstiili ja muoti, Teknologiateollisuus, Kaupan liitto 

Digitaalinen tuotepassi 

Tila: Valmisteilla

Digitaalinen tuotepassi parantaa tuotetiedon hyödynnettävyyttä ja läpinäkyvyyttä ja edistää vastuullista liiketoimintaa ja kiertotaloutta. 

Haaste

EU-sääntely tulee määrittelemään tietovaatimuksia digitaalisille tuotetiedoille lähivuosina. Euroopan komissio on toivonut teollisuudelta ratkaisuja digitaalisen tuotepassin kehittämiseksi. Digitaalisen tuotepassin ratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja tuotetiedon ympärille rakennettujen kuluttajapalveluiden kehitykseen.  

Ratkaisu 

Käynnistämme pilotteja digitaalisen tuotepassin konseptin kehittämiseksi ja liiketoimintaratkaisujen kartoittamiseksi. Pilottien tuloksia käytetään tulevan EU-sääntelyn vaatimuksiin vaikuttamiseen. Ensimmäisissä piloteissa tarkastellaan akku- ja tekstiilituotteiden sekä logistiikan arvoketjuja.  

Lisätietoa: Taru Rastas, Sitra sekä Jyri Arponen, Sitra 

Sitra

Sitra Lab -muutosohjelma vauhdittaa web 3.0 kokeiluja 

Tila: Valmisteilla

Sitra Lab 5 -muutosohjelma käynnistyy syksyllä 2023. Haluamme vauhdittaa suomalaisten edelläkulkijoiden, organisaatioiden ja muutoksentekijöiden kykyä lisätä eri yhteisöjen ymmärrystä web 3.0:n mahdollisuuksista sekä ratkaista web 3.0:een liittyviä haasteita.

Haaste

Olemme siirtymässä internetin kehityksessä hajautettuun malliin, web 3.0:een, jossa organisoidutaan verkostoihin, omistetaan virtuaalisesti ja hallitaan dataa lohkoketjuissa. Haasteita on ainakin kaksi: toistaiseksi web 3.0:n ympäriltä puuttuvat käytännön sovellukset, eivätkä suomalaiset toimijat ole verkostoituneet riittävästi web 3.0:n ympärille.

Ratkaisu 

Vahvistamme suomalaista web 3.0 -verkostoa ja rahoitamme ketteriä kokeiluja. Ohjelmaan osallistuvat tiimit käynnistävät konkreettisia kokeiluja kolmesta web 3.0 -ilmiöstä.

  • DAO:ista Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO Organisaatio, joka toimii itsenäisesti tai autonomisesti ilman normaalin organisaation johtoporrasta, ja hyödyntää lohkoketjuteknologiaa. Jäsenet ohjaavat toimintaa suoraan älysopimusten ja hallussaan olevien digitaalisten rahakkeiden avulla. Hajautettuja itsenäisiä organisaatioita voidaan pitää digitaalisen ajan osuuskuntina. Avaa termisivu Hajautettu itsenäinen organisaatio; DAO , eli hajautetuista, itsenäisistä organisaatioista
  • Metaversumeista Metaversumi Internetiä hyödyntävä, pysyvistä virtuaalitiloista muodostuva kokonaisuus, jossa vuorovaikutus on mahdollista virtuaalitilojen sisällä ja niiden kesken. Metaversumi tuo tilan tunteen ja hahmot internetiin ja luo virtuaalimaailmoja toisiinsa yhdistävän verkon. Metaversumia voidaan käyttää esimerkiksi viestintään, tapahtumien luomiseen ja kokoontumiseen. Avaa termisivu Metaversumi , joilla tarkoitetaan pysyvien virtuaalisten tilojen kokonaisuutta
  • Digitaalisista hallintatodistuksista, eli NFT:istä Digitaalinen hallintatodistus; NFT Todistus oikeudesta digitaaliseen kopioon, jonka nykyinen haltija ja hallinnan siirtohistoria on varmistettu lohkoketjuteknologian avulla. Avaa termisivu Digitaalinen hallintatodistus; NFT

Haku ohjelmaan avataan 8.5.2023.

Lisätietoa: Helena Mustikainen ja Jonna Heliskoski, Sitra 

Rahoitusmallien luominen

TEM

EU-vastinrahoitus ja sen instrumentit

Tila: Valmisteilla

Kehitämme EU-vastinrahoituksen tilannekuvaa ja rahoitusmalleja. Edistämme rahoituksen saamista EU-yhteistyöhön ja EU-projekteihin osallistumiseen Suomessa, jotta datatalouden ratkaisuja ja kasvua voidaan vauhdittaa. 

Haaste

EU on tärkeä rahoituslähde. Sen kautta suomalaiset toimijat pääsevät hyötymään ja kehittämään korkeatasoista osaamista, luomaan kansainvälistä yhteistyötä ja kasvattamaan vaikuttavuuttaan. EU-rahoituksessa on kyse TKI- ja muusta rahoituksesta mm. Horisontti Eurooppa ja Digitaalinen Eurooppa -ohjelmista. Suurin osa tarjolla olevasta EU-rahoituksesta vaatii kuitenkin vastinrahoitusta. Kyse voi olla tilanteesta riippuen joko jäsenvaltioiden panoksista tai osallistujatahojen omasta tai muusta rahoituksesta. Tällaista rahoitusta on niukasti saatavilla, mikä vähentää myös saatavaa EU-rahoitusta. Alhainen yleiskustannusten korvaamisen taso nostaa rahoituksen saajan todellisia kuluja. Puutteellisesti resursoidut kotimaiset neuvontapalvelut ja hallinto ovat myös haaste.   

Ratkaisu

Edistämme vastinrahoituksen saatavuutta, soveltuvan omarahoituksen tasoa sekä jaettua tilannekuvaa tarpeista ja vastinrahoituksesta osana seuraavaa hallitusohjelmaa sekä tutkimus- ja kehittämisrahoituksen suunnittelua. Viemme eteenpäin EU-rahoituksen sovittamista tiiviimmin yhteen kansallisen rahoituksen kanssa sekä tehokkaiden rahoitusinstrumenttien ja -mallien kehitystä ja toteutusta. Arvioimme eri rahoituslähteitä, kuten mahdollista digiyhteisbudjettia, vastinrahoituksen tarpeiden kannalta.  

Lisätietoa: Lasse Laitinen, TEM

Business Finland

Data Economy -ohjelma vauhdittaa datatalouden kehitystä 

Tila: Käynnissä

Ohjelma kannustaa suomalaisia yrityksiä kehittämään datan hyödyntämiseen ja jakamiseen perustuvaa kansainvälistä liiketoimintaa. Se vauhdittaa datatalouteen liittyviä haastavia kehityshankkeita jopa 135 miljoonalla eurolla. 

Haaste

Hidas tuottavuuden kehitys on Suomen keskeisiä haasteista. Suomalaisten yritysten ymmärrys datan jakamisen tuomasta lisäarvosta ja merkityksestä on puutteellista. Datataloudessa on mahdollista kehittää skaalautuvia liiketoimintamalleja kansainvälisillä markkinoilla. Muutosten käynnistäminen yritysten sisällä ja globaalien datatalouden yhteistyöverkostojen eli ekosysteemien rakentaminen Suomeen on kuitenkin vielä haastavaa.

Ratkaisu

Innovaatiorahoitus ja kansainvälistymispalvelut vauhdittavat datatalouden ratkaisuista syntyvää uutta vientiä. Tuomme yhteen datataloutta mahdollistavia ja hyödyntäviä toimijoita yli toimialarajojen.  

Lisätietoa: Kari Klossner, Business Finland

Tule mukaan talkoisiin

Onko sinulla ajatus datatalouden tahtotilaa edistävästä toimenpiteestä, jota organisaationne ei voi toteuttaa yksin? Kerro siitä meille!